Regulamin

Swisstrans - przewozy do Szwajcarii

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.),Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).

1.Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń
i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana jest na bilecie.
c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę, który ważny jest wraz z dokumentem, potwierdzającym tożsamość Pasażera tj. dowód osobisty lub paszport.
d) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania rezerwacji przez Pasażera, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie. Anulowanie umowy możliwe jest jedynie 24 godziny przed datą planowanego wyjazdu, w innym przypadku Pasażer ponosi pełen koszt przewozu bez względu na to czy fizycznie będzie w busie czy nie. W takim przypadku Opłatę za przejazd należy uiścić do 7 dni od daty odjazdu na konto bankowe. BZWBK: 92 1090 2590 0000 0001 3595 6936, Dariusz Gardzała Darecki Bus, 22-604 Tarnawatka ul. Kasztanowa 4. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz miejsce wyjazdu i przyjazdu. W przypadku nieuiszczenia opłaty, sprawa zostanie przekazana do firmy windykacyjnej w celu dalszego postępowania.
e) Rozkład jazdy - plan przejazdów autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków. Rozkład jazdy dostępny jest w punktach sprzedaży biletów, a także na stronie internetowej Przewoźnika.
f) Bagaż podręczny – bagaż o wadze do 5 kg, który pasażer może zabrać ze sobą do kabiny pasażerskiej, pozostający pod bezpośrednią opieką Pasażera.
g) Bagaż podstawowy – bagaż bezpłatny, który pasażer przekazuje do luku bagażowego
h) Bagaż dodatkowy  - bagaż dodatkowo płatny,powyżej trzech torb walizek łącznej wagi 50kg który pasażer przekazuje do luku bagażowego.

2. Ubezpieczenie na czas przejazdu" dotyczy PASAŻERA który opłacili bilet/Przejazd w PRZEWOŹNIK "Darecki-Bus".

3. PRZEWOŹNIK "Darecki-Bus" nie ponosi odpowiedzialności za przewóz paczek z tytułu kontroli Celnych,ich nie legalnych zawartości oraz ma prawo do roszczeń do zleceniodawcy.


4.PRZEWOŹNIK nie ponosi odpowiedzialności karnej cywilnej z nie zastosowania przez PASAŻERA pasów bezpieczeństwa

5.PASAŻER, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza busa jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 800 PLN za każdy dzień wyłączenia busa z eksploatacji.

6.PRZEWOŹNIK ma prawo wysadzić PASAŻERA który spożywa alkohol lub inne środki zagrażające bezpieczeństwu pasażerów

7.W obiekcie transportu zwanym "BUS" obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i ich pochodnych oraz zakaz spożywania alkoholu

8.PROMOCJA przejazd za 1 zł nie dotyczy:
a) dzieci
b) świąt z czerwoną kartką

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną na adres: busypolskaszwajcaria@o2.pl w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

Copyright ©SwissTrans 2024. Przewozy do Szwajcarii, Busy do Szwajcarii, Paczki do Szwajcarii
Przygotowanie strony internetowej TD Project